از سوی منابع انسانی صندوق ها برگزار شد

آموزش مهارت های ارتباطی برای کارکنان / تصاویر

کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباطی با شرکت جمعی از کارکنان صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت برگزار شد. در این دوره آموزش‌هایی همچون خودآگاهی، برقراری ارتباط موثر، تفکر خلاق، مهارت‌های مقابله با هیجانات و ...  از سوی دکتر سعید بهزادی‌فرد ارائه شد.