از سوی واحد فناوری و اطلاعات

آموزش سما برای کارکنان شرکت‌های نفتی در خوزستان

همزمان با توسعه فنی سامانه سما، کارکنان منابع انسانی شرکت‌های نفتی مستقر در خوزستان با سازوکار این سامانه طی دوره ای در منطقه ۲ صندوق‌ها آموزش دریافت کردند.