عکس/ اردوی فرهنگی و گردشگری فرزندان توانخواه ۲

اردوی فرهنگی و گردشگری خانواده های بازنشستگان دارای فرزند توانخوه ویژه منطقه ۲ صندوق ها، خردادماه امسال برگزار شد. تصاویری از نشاط این اردوی فرهنگی از نظرتان می گذرد.