بازدید سرزده معاون امور بازنشستگی از بزرگترین نمایندگی صندوق ها در تهران

معاون بازنشستگی و رفاه صندوق های بازنشستگی صنعت نفت، امروز سه شنبه (7 خردادماه) روند ارائه خدمات در بزرگترین نمایندگی صندوق ها را بررسی کرد.