• کد خبر: 5066

معرفی کتاب « انقلاب در ثروت آفرینی »

کتاب «انقلاب در ثروت آفرینی» توسط همکار فرهیخته بازنشسته عبدالرضا رضایی نژاد ترجمه و از سوی انتشارات سازمان فرهنگی فرا منتشر شده است.

ثروت در مفهوم کلی شامل هر چیزی است که نیازی را از ما برآورده می سازد. نظام ثروت آفرینی نیز راه کسب ثروت در شکل پول یا غیر آن است. نظام ثروت آفرینی را می توان در سه طبقه گسترده دسته بندی نمود.

نخستین نظام راستین ثروت آفرینی شاید ده میلیون سال پیش به وجود آمد- هنگامی که یک انسان پیش از تاریخ نخستین دانه گیاهی را در جایی در دامنه کوه های قراداغ در زمین کاشت و بدین گونه، راه آفرینش ثروت را نشان داد.

از آن به جای نشستن به انتظار طبیعت، انسان می توانست در حدی اندک از طبیعت بخواهد که چه بکند. موج نخست ثروت آفرینی، با خود چیزی را آورد که تمدن کشاورزی می نامیم.

دومین نظام انقلابی ثروت آفرینی و جامعه ناشی از آن که «انقلاب صنعتی» عنوان گرفت در حدود سال های 1600 آغاز شد. موج دوم نظام ثروت آفرینی برخاسته از افکار نو، در نهایت به برپایی کارخانه ها، شهرنشینی، وسکولاریزم انجامید. منافع گروه های بالادست و اشراف تازه شهرنشین و بازرگان، با روش کار، ارزش ها، ساختار خانواده، و دیدگاه های مذهبی وسیاسی جامعه عصر کشاورزی بر خورد پیدا کرد.

پیامد آن، موج دوم انقلاب به چیزی پرداخت که «مدرنیته» عنوان گرفت و سراسر «اقتصادهای پیشرفته» را در بر گرفت.

اقتصاد صنعتی با تکیه بر اصول مشترک استاندارد سازی، تخصص گرایی، هم زمانی، تمرکز، و افزایش مقیاس اقتصادی، شکل های گوناگونی به خود گرفت. در یک سو سرمایه داری انگلو آمریکایی را داریم و در سوی دیگر کمونیسم استالینی،«راه میانه» سوئدی ها، دیوان سالاری سنگین و هرمی ژاپن و دیگر گونه های اقتصادی هم به وجود آمده اند. همه این اقتصاد ها در آغاز تکیه شدید بر تولید و سپس بر مصرف داشته اند.