• کد خبر: 5015

کتاب «خاطرات خدمتم در نفت» نوشته همکار فرهیخته بازنشسته قاسم بستاکیان

نویسنده در این کتاب به شرح خاطراتش از نوجوانی و چگونگی پیوستنش به نفت و سال‌های خدمت در این صنعت اشاره کرده است.

«خاطرات خدمتم در نفت» عنوان کتاب همکار بازنشسته قاسم بستاکیان است. وی در این کتاب به شرح خاطراتش از نوجوانی و چگونگی پیوستنش به نفت و سال‌های خدمت در این صنعت اشاره کرده است.

کتاب در سه فصل از دوران نوجوانی، استخدام و دوران بازنشستگی را شامل می‌شود. فصلی هم به نگارش دلنوشته‌ها و سروده‌ها اختصاص یافته است. این کتاب توسط نشر فرهوش به چاپ رسیده است.