کد خبر: 6039
سرویس: درمان
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۸
تعرفه های دندانپزشکی

تعرفه خدمات دندانپزشکی برای سال ۹۹ صندوق های بازنشستگی صنعت نفت منتشر شد. * یادآوری، اطلاعاتی مورد تایید بخش های تخصصی صندوق هاست که در سایت رسمی منتشر شده باشد.

 با آرزوی صحت و سلامتی برای شما، معاونت بهداشت، درمان و سلامت صندوق ها، متن زیر را جهت اطلاع مخاطبان منتشر کرد؛ چنانچه در این زمینه موضوعی مد نظر بود از طریق بخش دیدگاه همین صفحه آن را برای ما ارسال کنید تا بیشتر نظر شما را تامین کنیم.  

آخرین تاریخ به روز رسانی۲۴ / ۰۴ / ۹۹  _ منبع : معاونت بهداشت، درمان و سلامت صندوق ها

"مبنای محاسبه تعرفه ها بر اساس ریال می باشد"

تعرفه خدمات دندانپزشکی سال ۹۹

تاریخ اجرا از: ۱۳۹۹/۱/۱

خدمات جراحی

شرح خدمت

K

تعرفه عمومی

تعرفه متخصص

متخصص مشمول۵۰%

توضیحات

بیرون آوردن یک دندان قدامی

۴۱

۷۱۷,۵۰۰

۱,۰۷۶,۲۵۰

جراح فک و صورت-پریودنتیست- اندودنتیست

دندان ۱و۲ و۳

بیرون آوردن یک دندان خلفی

۴۵

۷۸۷,۵۰۰

۱,۱۸۱,۲۵۰

جراح فک و صورت-پریودنتیست- اندودنتیست

دندان ۴و ۵و ۶ و۷

درمان استئیت(درای ساکت)

۱۰

۱۷۵,۰۰۰

۲۶۲,۵۰۰

جراح فک و صورت-پریودنتیست- اندودنتیست

 

سیم بندی دندانها با آرچ بار

۲۰۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰

جراح فک و صورت- اندودنتیست

 

درآوردن دندان نهفته و ریشه باقیمانده در نسج نرم

۱۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰

۲,۶۲۵,۰۰۰

جراح فک و صورت-پریودنتیست- اندودنتیست

در جراحی نسج نرم خارج کردن دندان یا ریشه فقط مستلزم کنار زدن لثه(نسج نرم) و همچنین بخیه زدن  موضع می باشد. اما در جراحی نسج سخت علاو ه بر آن  استخوان نیز باید برداشته شود

درآوردن دندان نهفته و ریشه باقیمانده در نسج سخت

۲۵۰

۴,۳۷۵,۰۰۰

۶,۵۶۲,۵۰۰

جراح فک و صورت-پریودنتیست- اندودنتیست

درآوردن دندان نهفته و ریشه باقیمانده در نسج نرم(شیری)

۱۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰

۲,۶۲۵,۰۰۰

جراح فک و صورت-پریودنتیست- اندودنتیست

درآوردن دندان نهفته و ریشه باقیمانده در نسج سخت(شیری)

۲۵۰

۴,۳۷۵,۰۰۰

۶,۵۶۲,۵۰۰

جراح فک و صورت-پریودنتیست- اندودنتیست

بیرون آوردن دندان عقل معمولی

۵۵

۹۶۲,۵۰۰

۱,۴۴۳,۷۵۰

جراح فک و صورت-پریودنتیست- اندودنتیست

 

آلوئوپلاستی۱/۴ دهان

۱۵۰

۲,۶۲۵,۰۰۰

۳,۹۳۷,۵۰۰

جراح فک و صورت

 

باز کردن آبسه دهان

۲۰

۳۵۰,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

جراح فک و صورت- اندودنتیست

 

فرنکتومی

۱۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰

۲,۶۲۵,۰۰۰

جراح فک و صورت-پریودنتیست

 

جراحی تومورهای کوچک داخل استخوان

۲۵۰

۴,۳۷۵,۰۰۰

۶,۵۶۲,۵۰۰

جراح فک و صورت

 

برداشتن تومورهای نسج نرم

۱۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰

۲,۶۲۵,۰۰۰

جراح فک و صورت

 

عمیق کردن وستیبول ۱/۴دهان(۱/۲ فک)

۲۰۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰

جراح فک و صورت - پریودنتیست

 

درمان شکستگی فک به روش جراحی باز

۳۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰

۷,۸۷۵,۰۰۰

جراح فک و صورت

 

جاانداختن در رفتگی مفصل

۵۰

۸۷۵,۰۰۰

۱,۳۱۲,۵۰۰

جراح فک و صورت

 

استئوتومی (برداشتن استخوان) (۱/۲فک)

۳۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰

۷,۸۷۵,۰۰۰

جراح فک و صورت

 

اکسپوز کردن تاج دندان های نهفته در فک

۱۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰

۲,۶۲۵,۰۰۰

پریو-فک و صورت

 

دیستال وج

۱۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰

۲,۶۲۵,۰۰۰

جراح فک و صورت

 

سینوس لیفتینگ CLOSE (یک چهارم دهان)

 

۰

۰

 

طبق دستورالعمل مصوب

سینوس لیفتینگ OPEN (یک چهارم دهان)

 

۰

۰

 

پیوند استخوان اتوژن یک دندان 

 

۰

۰

 

پیوند استخوان اتوژن  بیش از یک دندان 

 

۰

۰

 

هزینه بیوماتریال

 

۰

۰

 

نکته : کشیدن ریشه دندان معادل کشیدن همان دندان محاسبه می گردد(مشروط بر آنکه نیاز به جراحی نباشد)

خدمات  پریو

شرح خدمت

K

تعرفه عمومی

تعرفه متخصص

متخصص مشمول۵۰%

توضیحات

جرم گیری کامل لثه(زیر وبالای لثه هرفک)

۶۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱,۵۷۵,۰۰۰

همه رشته های تخصصی

در نواحی که ژنژیوکتومی یا فلپ شده اندجرمگیری همزمان با  جراحی قابل محاسبه نیست

جرم گیری کامل لثه همراه بروساژ

۷۶

۱,۳۳۰,۰۰۰

۱,۹۹۵,۰۰۰

همه رشته های تخصصی

 

بروساژ هر فک

۱۰

۱۷۵,۰۰۰

۲۶۲,۵۰۰

همه رشته های تخصصی

 

کورتاژ کامل لثه هر فک

۴۰

۷۰۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

پریودنتیست -فک و صورت

 

ژنژیوکتومی ۱/۲ یک فک(۱/۴دهان)

۲۰۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰

جراح لثه

تا۴دندان مجاور هم، حداکثریک پیوند لثه و برای بیش از۴دندان مجاور هم، حداکثر دو پیوند لثه قابل پرداخت است. در موارد پیوند لثه و افزایش طول تاج هزینه جداگانه ای برای فلپ قابل پرداخت نمی باشد

فلاپ ۱/۲ یک فک(۱/۴ دهان)

۲۰۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰

جراح لثه

پیوند لثه

۳۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰

۷,۸۷۵,۰۰۰

پریودنتیست -فک و صورت

افزایش طول تاج یک دندان 

۲۵۰

۴,۳۷۵,۰۰۰

۶,۵۶۲,۵۰۰

پریودنتیست  -فک و صورت- اندودنتیست

 

افزایش طول تاج تا ۲ دندان در ۱/۴ دهان  (۱/۲ فک)

۳۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰

۷,۸۷۵,۰۰۰

پریودنتیست  -فک و صورت- اندودنتیست

 

افزایش طول تاج بیش از ۲دندان در ۱/۴دهان(۱/۲ فک)

۳۵۰

۶,۱۲۵,۰۰۰

۹,۱۸۷,۵۰۰

پریودنتیست  -فک و صورت- اندودنتیست

 

فرنکتومی

۱۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰

۲,۶۲۵,۰۰۰

پریودنتیست  -فک و صورت- اندودنتیست

 

آموزش بهداشت

۱۴

۲۴۵,۰۰۰

۳۶۷,۵۰۰

اطفال

 

نکته:ژنژیوکتومی و فلپ در یک جلسه و در یک نسخه قابل پرداخت می باشد

نکته:پیوندلثه فقط در صورت انجام توسط متخصص لثه(پریودنتیست) و یا جراح فک قابل پرداخت است

خدمات روت کانال تراپی

شرح خدمت

K

تعرفه عمومی

تعرفه متخصص

متخصص مشمول۵۰%

توضیحات

روت کانال تراپی هر ریشه

۱۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰

۲,۶۲۵,۰۰۰

اندودنتیست

 

ری اندو

۱۵۰

۲,۶۲۵,۰۰۰

۳,۹۳۷,۵۰۰

اندودنتیست

 

پولپوتومی(پر کردن تاج جداگانه محاسبه می شود)

۸۰

۱,۴۰۰,۰۰۰

۲,۱۰۰,۰۰۰

اندودنتیست

هزینه پالپوتومی در مواردی که معالجه ریشه انجام شده باشد(حتی با فاصله طولانی) قابل پرداخت نمی باشد

همی سکشن و قطع ریشه

۲۰۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰

اندودنتیست -پریو دنتیست -جراح فک و صورت

 

پولپکتومی 

۱۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰

۲,۶۲۵,۰۰۰

اندودنتیست

برای بزرگسالان همان اندو می باشد

رزکسیون اپیکال دندانهای قدامی (درمان ریشه و تاج جداگانه محاسبه می شود)

۱۵۰

۲,۶۲۵,۰۰۰

۳,۹۳۷,۵۰۰

اندودنتیست

 

رزکسیون اپیکال دندانهای خلفی(درمان ریشه و تاج جداگانه محاسبه می شود)

۲۰۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰

اندودنتیست

 

خدمات ترمیمی

شرح خدمت

K

تعرفه عمومی

تعرفه متخصص

متخصص مشمول۵۰%

توضیحات

پرکردن حفره یک سطحی/کلاس پنج

۷۱

۱,۲۴۲,۵۰۰

۱,۸۶۳,۷۵۰

متخصص ترمیمی

 

پرکردن حفره دو سطحی

۹۷

۱,۶۹۷,۵۰۰

۲,۵۴۶,۲۵۰

متخصص ترمیمی

 

پرکردن حفره سه سطحی

۱۰۸

۱,۸۹۰,۰۰۰

۲,۸۳۵,۰۰۰

متخصص ترمیمی

 

پرکردن  یک سطحی با اچ شیمیایی/کلاس پنج

۶۴

۱,۱۲۰,۰۰۰

۱,۶۸۰,۰۰۰

متخصص ترمیمی

 

پرکردن حفره دو سطحی با اچ شیمیایی

۷۶

۱,۳۳۰,۰۰۰

۱,۹۹۵,۰۰۰

متخصص ترمیمی

 

پرکردن حفره سه سطحی با اچ شیمیایی

۸۶

۱,۵۰۵,۰۰۰

۲,۲۵۷,۵۰۰

متخصص ترمیمی

 

کامپوزیت یک سطحی(اچ نوری) /کلاس پنج

۷۸

۱,۳۶۵,۰۰۰

۲,۰۴۷,۵۰۰

متخصص ترمیمی

 

کامپوزیت دو سطحی(اچ نوری)

۱۰۳

۱,۸۰۲,۵۰۰

۲,۷۰۳,۷۵۰

متخصص ترمیمی

 

کامپوزیت سه سطحی(اچ نوری)

۱۲۶

۲,۲۰۵,۰۰۰

۳,۳۰۷,۵۰۰

متخصص ترمیمی

 

بیلدآپ آمالگام

۱۱۵

۲,۰۱۲,۵۰۰

۳,۰۱۸,۷۵۰

متخصص ترمیمی

کمک هزینه انواع پست بابیلداپ یا پین بابیلداپ به میزان۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال(معادل پست وکور ریختگی) قابل پرداخت است.

بیلدآپ اچ شیمیایی

۱۲۰

۲,۱۰۰,۰۰۰

۳,۱۵۰,۰۰۰

متخصص ترمیمی

بیلدآپ کامپوزیت(اچ نوری)

۱۳۵

۲,۳۶۲,۵۰۰

۳,۵۴۳,۷۵۰

متخصص ترمیمی

پین داخل عاج به ازای هر پین

۲۰

۳۵۰,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

متخصص ترمیمی

حداکثر برای هر دندان۳عدد  می باشد

پین داخل ریشه به ازای هر پین

۳۰

۵۲۵,۰۰۰

۷۸۷,۵۰۰

متخصص ترمیمی

متناسب با تعداد کانالهای هر دندان و حداکثر برای هر دندان ۲ عدد می باشد

پانسمان دندان

۱۰

۱۷۵,۰۰۰

۲۶۲,۵۰۰

متخصص ترمیمی

 

نکته: کامپوزیت لامینیت(ونیر کامپوزیت معادل ترمیم کامپوزیت بیلدآپ قابل پرداخت می باشد

خدمات دندانپزشکی اطفال

شرح خدمت

K

تعرفه عمومی

تعرفه متخصص

متخصص مشمول۵۰%

توضیحات

بیرون آوردن یک دندان قدامی(شیری)

۴۱

۷۱۷,۵۰۰

۱,۰۷۶,۲۵۰

اطفال

A.B.C

بیرون آوردن یک دندان خلفی(شیری)

۴۵

۷۸۷,۵۰۰

۱,۱۸۱,۲۵۰

اطفال

D.E

پالپکتومی دندانهای شیری(هرکانال)

۱۲۰

۲,۱۰۰,۰۰۰

۳,۱۵۰,۰۰۰

اطفال

 

پالپوتومی دندانهای شیری

۹۶

۱,۶۸۰,۰۰۰

۲,۵۲۰,۰۰۰

اطفال

 

فیشورسیلنت هردندان

۴۴

۷۷۰,۰۰۰

۱,۱۵۵,۰۰۰

اطفال

در افراد ۶ تا۱۵سال برای دندانهای خلفی(۴.۵.۶.۷) می باشد ونیاز به تایید دندانپزشک معتمد ندارد

اسپلینت به ازای هر دندان با کامپوزیت

۲۵

۴۳۷,۵۰۰

۶۵۶,۲۵۰

اطفال-اندودنتیست

تا ۸دندان قابل انجام است

   فلوراید تراپی هرفک

۲۰

۳۵۰,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

اطفال

 

وارنیش فلوراید دو فک

۲۰

۳۵۰,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

اطفال

 

پروفیلاکسی و فلوراید تراپی هر فک

۲۵

۴۳۷,۵۰۰

۶۵۶,۲۵۰

اطفال

 

ساختن اسپیس مینتنرثابت

 

۰

۰

 

طبق دستورالعمل مصوب

ساختن دستگاههای عادت شکن

 

۰

۰

 

ساختن اسپیس مینتنر متحرک

 

۰

۰

 

ساختن کرون  (stainless steel) ss 

 

۰

۰

 

خدمات معاینه و تشخیص

شرح خدمت

K

تعرفه عمومی

تعرفه متخصص

متخصص مشمول۵۰%

توضیحات

پری اپیکال

۰.۸۶

۲۵۱,۲۱۳

۲۵۱,۲۱۳

 

 بر اساس کتاب ارزش نسبی و طبق تعرفه مصوب بخش خصوصی می باشد 

پانورکس

۲.۱۸

۶۲۴,۶۷۹

۶۲۴,۶۷۹

 

سفالوگرام

۲.۱۸

۶۲۴,۶۷۹

۶۲۴,۶۷۹

 

اکلوزال

۱.۴۴

۴۱۲,۶۳۲

۴۱۲,۶۳۲

 

سری کامل دندان(۱۰فیلم)

۵.۸۳

۱,۶۸۹,۱۰۹

۱,۶۸۹,۱۰۹

 

سری کامل دندان(درصورتی که۱۴فیلم تقا)

۷.۶۴

۲,۱۸۹,۲۴۲

۲,۱۸۹,۲۴۲

 

ویزیت 

 

۳۲۴,۰۰۰

۴۹۲,۰۰۰

 

نکته :RVG  معادل رادیوگرافی پری اپیکال محاسبه می گردد.

خدمات پروتز

شرح خدمت

K

تعرفه عمومی

تعرفه متخصص

متخصص مشمول۵۰%

توضیحات

اینله وانله

۲۰۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰

 

 

تعمیر پروتز شکسته

۵۰

۸۷۵,۰۰۰

۱,۳۱۲,۵۰۰

 

 

نایت گارددوفک

 

۰

۰

 

طبق دستورالعمل مصوب

پروتز کامل یک فک

 

۰

۰

 

پارسیل کرم کبالت دوطرفه یک فک

 

۰

۰

 

پارسیل آکریلی تا ۵ دندان

 

۰

۰

 

پارسیل آکریلی به ازای هر دندان اضافه

 

۰

۰

 

روکش یک دندان/روکش ایمپلنت

 

۰

۰

 

انواع پست با بیلداپ یا پین با بیلداپ یا پست وکور ریختگی

 

۰

۰

 

ارتودنسی ثابت هر فک

 

۰

۰

 

نیاز به تایید شورای پزشکی مناطق دارد و حداکثر پس از یک سال از صدور رای، اقدامات درمانی را شروع نمایند

فیکسچر ایمپلنت هر واحد

 

۰

۰

 

حداکثر تا ۶ واحد در تعهد می باشد

فضا نگه دار متحرک اطفال زیر۱۴سال

 

۰

۰

 

طبق دستورالعمل مصوب

فضا نگه دار ثابت هرطرف اطفال زیر۱۴سال

 

۰

۰

 

ریلاین(اصلاح پرونز قدیمی متحرک)

 

۰

۰

 

ریبیس(اصلاح پروتز قدیمی متحرک)

 

۰

۰

 

درآوردن یا چسباندن روکش یا بریج

 

۳۲۴,۰۰۰

۴۹۲,۰۰۰

 

معادل ویزیت دندانپزشک در بخش خصوصی

نکته: در مورد ارتودنسی بزرگسالان محدودیت سنی وجود ندارد ولی بهترین سن بین ۱۰ تا ۱۲ سالگی می باشد. انواع هزینه های رادیوگرافی درمورد خدمات ارتودنسی و ایمپلنت به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد.
تصمیم گیری درمورد لزوم انجام و پرداخت کمک هزینه ارتودنسی به افرادی که دارای بیماری های مادرزادی مانند شکاف لب و شکاف کام  و ... می باشند بر عهده شورای عالی پزشکی است.
در صورت انجام ارتودنسی توسط دندانپزشک عمموی و یا متخصص دیگر(غیر از متخصص ارتودنسی) جهت پرداخت کمک هزینه مربوطه، نیاز به تایید شورای پزشکی منطقه می باشد
نکته: فایبر پست معادل پست و کور ریختگی قابل پرداخت می باشد
نکته: جهت پرداخت کمک هزینه ایمپلنت نیاز یه تایید شورای پزشکی مناطق نمی باشد. فقط تایید انجام کار توسط بخش دندانپزشکی/دندانپزشک معتمد منطقه لاز م و ضروری می باشد.


 کلیات


 در صورت ویزیت همراه خدمت دندانپزشکی، ویزیت قابل پرداخت نمی باشد. آموزش بهداشت همراه با ویزیت قابل پرداخت نمی باشد.

 ویزیت در صورت تجویز دارو و یا  فقط درخواست گرافی، قابل محاسبه می باشد.

 هزینه گرافی درندان در روند عصب کشی دندان حداکثر دو مورد مربوط به ابتدا و انتهای درمان قابل تایید می باشد.

 هزینه پولپوتومی و درمان ریشه به طور همزمان و در یک نسخه قابل پرداخت نمی باشد.

 هزینه پالپکتومی در بزرگسالان همان درمان ریشه(اندو) می باشد و بطور جداگانه قابل محاسبه نمی باشد.

 جراحی لثه  با لیزر معادل جراحی لثه عادی قابل تایید می باشد.

 هزینه ریتینر متحرک انتهای درمان  ارتودنسی جزئی از کمک هزینه ارتودنسی ثابت است و به صورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد. (ریتینر متحرک با پلاک ارتودنسی  متحرک متفاوت می باشد)

 هر واحد FRC (مستقیم و غیر مستقیم) معادل یک واحد روکش قابل پرداخت می باشد.

 لامینیت کامپوزیتی (ونیر) معادل ترمیم کامپوزیت بیلدآپ قابل پرداخت می باشد.

 لامینیت سرامیکی معادل یک واحد روکش قابل پرداخت می باشد .

 پروتز فیکسچر ایمپلنت معادل یک واحد روکش قابل پرداخت است و از سهمیه ۱۸ واحد، کسر می گردد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =