کد خبر: 5120
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۲
نو

کانـون شـهر ری بـه تازگـی در خصـوص توسـعه ی ورزش هـای فکـری برای بازنشسـتگان اقدامات مطلوبی ترتیـب داده اسـت.

کانـون شـهر ری بـه تازگـی در خصـوص توسـعه ی ورزش هـای فکـری برای بازنشسـتگان اقدامات مطلوبی ترتیـب داده اسـت.

از ایـن رو، دسـت انـدرکاران کانون، برگـزاری کلاس های شـطرنج را برنامـه ریزی و تا کنون چندیـن نوبت کلاس های یاد شـده را برگـزار کرده اند. علاقه منـدان مـی تواننـد جهـت بهـره منـدی از ایـن برنامـه بـه کانون شـهرری مراجعـه کنند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =