کد خبر: 4997
سرویس: مقاله
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۹

انواع وام های پرداختی به بازنشستگان صنعت نفت به شرح ذیل می باشد.

انواع وام های پرداختی به بازنشستگان

 1. وام مصوبه
 2. وام جامع
 3. وام ازدواج
 4. وام تحصیلی
 5. وام فوت
 6. وام ایثارگری
 7. وام ودیعه مسکن

مقررات مربوط به وام های پرداختی به بازنشستگان

 • از کلیـه وام هـای پـرداختـی 2% حـق بیـمه کسر مـی گردد.
 • مجموع بازپرداخت اقساط وام های دریافتی نباید از میزان پنجاه درصد اصل مستمری تجاوز کند.
 • بـا توجه به نوع وام مـدارک قـابـل ارائـه متـفاوت می باشد.
 • هـمسـران ازدواج مجـدد مجـاز بـه دریـافـت وام  ازدواج و تحصیل فرزندان می باشند.
 • بازنشستگان معوق مجاز به دریافت وام نمی باشند.
 •  بازنشستگان و بازماندگانی که از وام مصوبه استفاده نموده اند مجاز به دریافت وام جامع  نمی باشند.
 • در صورت فوت کارمند بازنشسته یـا بـازمانده، مـانده   وام دریافتی شامل بخشودگی می گردد.
 • ازدواج ، اشتـغال بـکار و رسیـدن بـه سن قـانـونـی بـازمـاندگان مشمـول بـخشودگی مـانده وام دریـافتـی نمی گردد.
 •  وام هـا در چـارچـوب بـودجه تصویبی و بـر اساس پـراکنـدگی تـعداد بـازنشستگـان در دفاتر نمایندگـی صندوق ها توزیع و پرداخت می گردد.
 • بـه وام هـای جامع ، ازدواج ، تحصیلی، فوت و مصوبه 4%کارمزد تعلق می گیرد.

وام مصوبه

1- وام مصوبه با توجه به مشکلات مطروحه توسط کارمندان بازنشسته و بازماندگان درموارد دیه ،تصادف ،آتش سوزی و......پس از بررسی و تنظیم گزارش واحد مددکاری و تائید سلسله مراتب اداری قابل پرداخت می باشد .

2 - میزان مبلغ وام مصوبه قابل پرداخت پس از کسر مانده بدهی مبلغ وام جامع یا مصوبه ( در صورت دریافت ) تعیین و پرداخت می گردد .

وام جامع

مبلغ وام قرض الحسنه جامع  30،000،000 ریـال است که برای مـوارد پیش بینی نشده و ضروری پس از بررسی و احراز استحقاق، در 30 قسط  به متقاضیان پرداخت  می شود.

وام ازدواج 

 1. مبـلغ وام ازدواج  60.000.000 ریـال می باشد که بـا ارائـه اصل عقدنامه و شناسنامه فـرزند کارمند بازنشسته قابل پرداخت است.
 2. وام مذکور بـه تعداد فرزندان واجد شرایط پرداخت می گردد . 
 3. حـداکثـر سقف زمـانی تعیین شده جـهت ارائـه درخواست نباید از 18 ماه پس از تاریخ عقد تجاوز کند.
 4. مبـلغ وام پرداختی در 36 قسط متوالی از مستمری کارمند یا بازمانده کسر می شود.

وام تحصیلی دانشجویی

       1- مبـلغ وام تحصیـلی دانشجوئـی  40.000.000 ریال است که با ارائه اصل گواهی تحصیلی در سطح دانشگاه های معتبر قابل پرداخت می باشد.

2- جهت هر یک از فرزندان دانشجویی کارمند بازنشسته در هر مقطع تحصیلی تنها بـرای یکبـار وام مذکور قابل پرداخت است.

3-ارتقای سطح تحصیلی بـالاتر مشمول پرداخت مجدد وام می شود.

4- وام مـذکور به تعداد فـرزندان واجـد شرایط پرداخت می گردد. 

5- کـارمند و همسر کـارمند بـازنشسته نیز می توانند از وام مذکور بهره مند شوند.

6-  مبلغ وام پـرداختی در 36 قسط متوالی از مستمری کارمند یا بازمانده کسر می شود.

وام فوت

 1. مبلغ وام فوت  30.000.000 ریال است که با ارائه گواهی فوت قابل پرداخت می باشد.
 2. وام مذکور در صورت فوت همسر، فرزند، پدر و مادر خود بازنشسته قابل پرداخت می باشد.
 3. حداکثر تا سه فقره وام مذکور قابل پرداخت است.
 4. مبـلغ وام پـرداختـی در36 قسط متـوالی ازمستمری کارمند یا بازمانده کسر می گردد.
 5. وام فوت کـارمند بـازنشسته فقط به همسر بازمانده قابل پرداخت می باشد.

وام ایثارگری 

 مبلغ وام ایثارگران  25.000.000 ریال است که با ارائه مدارک ایثارگری که در سیستم جامع ثبت شده باشد قابل پرداخت است .

 1. وام ایثارگران به ایثارگرانی که حداقل دارای 6 ماه حضور داوطلبانه به صورت بسیجی در جبهه و یا 5% جانبازی باشند و همسر شهیدان پرداخت می گردد .
 2. وام ایثارگران تنها بـرای یک بار قابل پرداخت است .
 3. مبلغ وام پـرداختی در36 قسط متـوالی از مستـمری کارمند یا بازمانده کسر می شود.
 4. به وام ایثارگران کارمزد تعلق نمی گیرد.

وام  ودیعه مسکن

 1. مبلغ وام ودیعه مسکن 100،000،000 ریال می باشد که با ارائه اجاره نامه رسمی قابل پرداخت است.
 2. وام مـذکور بـه بـازنشستگان یـا همسر کـارمنـد بازنشسته / متوفی که از وام مسکن صندوق ها استفاده نکرده اند تعلق می گیرد .
 3. قرارداد اجاره می بایست دارای کد رهگیری و مدت اعتبار آن سپری نشده باشد.
 4. مبلغ وام پرداختی حداکثر در 84 قسط متوالی قابل کسر است.
 5. به وام مذکور 12% کارمزد تعلق می گیرد.
 6. در صورت کم شدن تعداد اقساط بازپرداخت وام، مبلغ کارمزد نیز تقلیل می یابد. 

وام مسکن کارکنان بازنشسته

وام خرید اول: به بازنشستگان و همسر بازنشستگان متوفی که در زمان اشتغال از وام مسکن استفاده نکرده باشند و نیز بازنشستگانی که در زمان اشتغال و برای یک نوبت از وام مسکن کارگری بدون بهره استفاده نموده اند، قابل اعطا می باشد.

میزان وام خرید مسکن در حال حاضر 500 میلیون ریال است و مدت باز پرداخت اقساط حداکثر 15 سال (180 ماه) و اقساط به صورت پلکانی به شرح جدول ذیل محاسبه می‌گردد:

وام خرید اول مسکن

میزان اقساط ماهانه وام

شرح

3/500/000

اقساط دوره 5 ساله اول

5/250/000

اقساط دوره 5 ساله دوم

7/127/900

اقساط دوره 5 ساله سوم

 

وام تبدیل به احسن: در صورت  سپری شدن 8 سال از دریافت وام خرید اول و یا وام تبدیل به احسن قبلی با ارائه مدارک ملک جدید و با رعایت سایر مقررات قابل پرداخت می باشد.

مبلغ وام تبدیل به احسن در حال حاضر 250 میلیون ریال می باشد و مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 10سال  (120 ماه ) و اقساط به صورت پلکانی به شرح جدول ذیل محاسبه می گردد:

وام تبدیل به احسن

میزان اقساط ماهانه وام

شرح

2/090/000

اقساط دوره 3 ساله اول

3/125/000

اقساط دوره 3 ساله دوم

4/606/840

اقساط دوره 4 ساله سوم

وام تعمیرات مسکن:  وام تعمیرات بروی ملک مورد رهن و پس از گذشت 5 سال از آخرین وام دریافت شده قابل پرداخت است و مبلغ آن 62/5 میلیون ریال می باشد و مدت بازپرداخت حداکثر 5 سال ( 60 ماه ) و اقساط ماهانه 1/328/420 ریال محاسبه می گردد.

 1. درخواست کنندگان با مراجعه به دفتر نمایندگی شهر محل سکونت خود می توانند از واجد شرایط بودن دریافت وام اطلاع یافته و نسبت به تهیه مدارک ملکی مورد نیاز آگاهی یابند.

بدیهی است مدارک مورد نیاز بستگی به نوع تسهیلات پرداختی متفاوت می باشد. لذا همکاران دفتر نمایندگی پس از بررسی درخواست متقاضی، مدارک مورد نیاز را اعلام می‌کنند.

 1. متقاضیان واجد شرایط می توانند از مزایای وام خرید یا تبدیل به احسن با مشارکت همسر و فرزندان تحت تکفل که حداقل 3 دانگ به نام متقاضی باشد استفاده نمایند. البته ششدانگ ملک تا استهلاک کامل وام در رهن صندوق قرار می گیرد.
 2. کارمندان بازنشسته ای که دارای همسر بازنشسته شرکتی واجد شرایط باشند می‌توانند از دو فقره وام مسکن به صورت مشترک یا مستقل استفاده نمایند.

رعایت ارزش کارشناسی ملک در خرید مشارکتی الزامی است.

موارد دیگر عبارت است از :

 1. تمامی ششدانگ ملک معرفی شده در قبال وام مسکن پرداختی به کارمند بازنشسته و یا همسر کارمند بازنشسته متوفی در رهن صندوق قرار خواهد گرفت.
 2. هزینه های تهیه گزارش ارزیابی، ثبتی، رهنی و تنظیم بیمه نامه  ملک در مقابل حوادث غیر مترقبه به عهده وام گیرنده می باشد.
 3. ارایه ملک واجد شرایط با استحکام لازم طبق دستورالعمل نظام مهندسی و رعایت سایر شرایط جهت دریافت وام الزامی است.
 4. در صورت دریافت وام مسکن از بانک، با موافقت بانک مورد نظر مبنی بر رهن مازاد می‌توانند از تسهیلات وام خرید یا تبدیل به احسن بروی پلاک مذکور استفاده نمایند.
 5. کارمندان بازنشسته و یا همسر کارمند بازنشسته متوفی که از وام مسکن استفاده نموده و قصد تعویض وثیقه را دارند می توانند درخواست خود را همراه با ارائه مدارک ملک جدید به دفاتر نمایندگی تحویل نمایند.
 6. کارمندان بازنشسته که قبلا از وام مسکن استفاده نموده‌اند می توانند نسبت به واریز باقیمانده بدهی و آزاد نمودن ملک از قید ارتهان صندوق اقدام نمایند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =