کد خبر: 4887
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۰
 • خبرنگار: روابط عمومی
 • چاپ
.

نرخ خدمات رایج درمان برای سال ۹۸ صندوق های بازنشستگی صنعت نفت منتشر شد.

با آرزوی صحت و سلامتی برای شما، معاونت بهداشت، درمان و سلامت صندوق ها، متن زیر را جهت اطلاع مخاطبان منتشر کرد؛ چنانچه در این زمینه موضوعی مد نظر بود از طریق بخش دیدگاه همین صفحه آن را برای ما ارسال کنید تا بیشتر نظر شما را تامین کنیم. 

خدمات پزشکان و پیراپزشکان

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی

۲۷۰/۰۰۰

۱۶۸/۰۰۰

۱۶۸/۰۰۰

۱۲۷/۰۰۰

ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص

۴۱۰/۰۰۰

۲۷۸/۰۰۰

۲۷۸/۰۰۰

۱۵۹/۰۰۰

ویزیت پزشکان فوق تخصص و فلوشیپ و متخصص روانپزشکی

۵۲۰/۰۰۰

۳۳۷/۰۰۰

۳۳۷/۰۰۰

۱۹۲/۰۰۰

ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی

۵۹۰/۰۰۰

۳۸۴/۰۰۰

۳۸۴/۰۰۰

۲۲۹/۰۰۰

کارشناس ارشد پروانه دار(مامائی، تغذیه، اپتومتریست و...)

۲۲۰/۰۰۰

۱۴۵/۰۰۰

۱۴۵/۰۰۰

۱۰۹/۰۰۰

کارشناس پروانه دار(مامائی، تغذیه، اپتومتریست و...)

۱۹۰/۰۰۰

۱۲۶/۰۰۰

۱۲۶/۰۰۰

۸۹/۰۰۰

توضیحات:

ضروری است مبلغ ویزیت و تاریخ مراجعه در سربرگ دفترچه درمانی توسط ویزیت کننده مشخص و مهر و امضاء گردد ضمناً مبنای پرداخت هریک از مبالغ فوق عنوان درج شده در مهر نظام پزشکی هریک از آنان خواهد بود.

خدمات روانپزشکی

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

مشاوره روانپزشکی روانپزشک

۱/۹۴۴/۰۰۰

۱/۳۵۹/۰۰۰

۱/۳۵۹/۰۰۰

۸۵۶/۸۰۰

توضیحات:

تعداد جلسات مشاوره روانشناسی حداکثر ۱۵ جلسه در سال و بیش ازآن درصورت تائید شورای پزشکی منطقه بهداشت و درمان صنعت نفت مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

   خدمات قلب و ریه و برخی خدمات رایج 

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

الکترو کاردیو گرافی (نوار قلب)  

۲۵۸/۷۰۰

۱۷۹/۷۰۰

۱۷۰/۰۰۰

۱۰۷/۳۸۰

اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی

۱/۸۸۰/۵۰۰

۱/۳۱۰/۵۰۰

۱/۲۷۸/۰۰۰

۸۰۵/۱۰۰

تست ورزش

۱/۳۴۷/۱۰۰

۹۳۸/۶۰۰

۹۱۳/۹۰۰

۵۷۵/۷۰۰

هولتر مایتورینگ ۲۴ ساعته

۱/۸۲۲/۰۰۰

۱/۰۲۲/۰۰۰

۸۸۱/۰۰۰

۴۰۶/۹۰۰

سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر بدون دارو

۱۷/۱۸۹/۰۰۰

۱۱/۹۴۹/۰۰۰

۱۱/۴۱۶/۰۰۰

۷/۱۸۷/۰۰۰

سی تی آنژیوگرافی سایرعروق بدون دارو

۱۰/۱۶۵/۰۰۰

۷/۰۶۵/۰۰۰

۶/۷۴۰/۰۰۰

۴/۲۴۳/۰۰۰

اسپیرومتری ساده

۴۲۵/۴۰۰

۲۹۶/۴۰۰

۲۸۸/۶۰۰

۱۸۱/۸۰۰

توضیحات:

ضروری است نوع خدمت و تاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک انجام دهنده خدمت در سربرگ دفترچه درمانی مشخص و مهر و امضاء گردد و در هنگام تحویل نسخ ردیفهای ۲ الی ۷ فتوکپی جواب آنها نیز ارائه گردد.

 خدمات اسکوپی و برخی خدمات رایج 

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

آندوسکوپی مری، معده و اثنی عشر(دستگاه فوقانی) با یا بدون بیوپسی

۳/۷۹۱/۵۰۰

۲/۶۴۱/۵۰۰

۲/۵۷۰/۰۰۰

۱/۶۱۸/۹۰۰

آندوسکوپی مری، معده و اثنی عشر(دستگاه فوقانی) با برداشتن پولیپ

۱۳/۵۲۰/۰۰۰

۷/۵۰۰/۰۰۰

۶/۵۶۰/۰۰۰

۳/۹۸۲/۰۰۰

کولونوسکوپی تشخیصی با یا بدون نمونه 

۵/۶۷۲/۰۰۰

۳/۹۵۲/۰۰۰

۳/۸۴۸/۰۰۰

۲/۴۲۴/۰۰۰

کولونوسکوپی تشخیصی با برداشتن پولیپ ها

۱۷/۵۷۶/۰۰۰

۹/۷۵۰/۰۰۰

۸/۵۲۵/۰۰۰

۵/۱۷۶/۶۰۰

سیستوسکوپی با نمونه برداری

۴/۲۰۴/۰۰۰

۲/۲۸۷/۰۰۰

۲/۰۵۲/۰۰۰

۹۴۷/۹۰۰

برونکوسکوپی تشخیصی

۴/۲۵۴/۰۰۰

۲/۹۶۴/۰۰۰

۲/۸۸۶/۰۰۰

۱/۸۱۸/۰۰۰

لارنگوسکوپی غیر مستقیم

۱/۰۶۳/۵۰۰

۷۴۱/۰۰۰

۷۲۱/۵۰۰

۴۵۴/۵۰۰

توضیحات:

ضروری است نوع خدمت و تاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک انجام دهنده خدمت در سربرگ دفترچه درمانی درج و در هنگام مراجعه جهت تحویل نسخ فتوکپی جواب اسکوپی نیز ارائه گردد.

 خدمات مغز، اعصاب، عضله و برخی خدمات رایج  

                                                                                       

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

الکتروآنسفالوگرافی (نوار مغزی)

۲/۱۱۰/۵۰۰

۱/۴۶۸/۰۰۰

۱/۴۰۹/۵۰۰

۸۸۷/۵۰۰

الکترومیوگرافی و نوروگرافی (نوار عصب و عضله) یک اندام 

۲/۹۴۴/۰۰۰

۲/۰۵۱/۵۰۰

۱/۹۹۹/۵۰۰

۱/۲۵۹/۶۰۰

الکترومیوگرافی و نوروگرافی (نوار عصب و عضله) دو اندام

۴/۱۱۵/۵۰۰

۲/۸۶۸/۰۰۰

۲/۷۹۶/۵۰۰

۱/۷۶۱/۷۰۰

الکترومیوگرافی و نوروگرافی (نوار عصب و عضله) سه اندام

۵/۲۸۷/۰۰۰

۳/۶۸۴/۵۰۰

۳/۵۹۳/۵۰۰

۲/۲۶۳/۸۰۰

الکترومیوگرافی و نوروگرافی (نوار عصب و عضله) چهار اندام

۵/۹۹۶/۰۰۰

۴/۱۷۸/۵۰۰

۴/۰۷۴/۵۰۰

۲/۵۶۶/۸۰۰

توضیحات:

ضروری است نوع خدمت و تاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک انجام دهنده خدمت در سربرگ دفترچه درمانی درج و در هنگام مراجعه جهت تحویل نسخ فتوکپی جواب خدمات یاد شده نیز ارائه گردد.

   خدمات توانبخشی و برخی خدمات رایج 

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

لیزرفیزیوتراپی یک ناحیه هر جلسه

۲۵۸/۷۰۰

۱۷۹/۷۰۰

۱۷۰/۶۰۰

۱۰۷/۳۸۰

لیزرفیزیوتراپی بیش از یک ناحیه هر جلسه

۳۸۸/۰۵۰

۲۶۹/۵۵۰

۲۵۵/۹۰۰

۱۶۱/۰۷۰

فیزیوتراپی یک ناحیه هر جلسه

۴۰۳/۸۰۰

۲۸۱/۳۰۰

۲۷۳/۵۰۰

۱۷۲/۲۸۰

فیزیوتراپی دو ناحیه هر جلسه

۴۰۳/۸۰۰

۵۶۲/۶۰۰

۵۴۷/۰۰۰

۳۴۴/۵۶۰

فیزیوتراپی سه ناحیه و بیشتر هر جلسه

۱/۲۱۱/۴۰۰

۸۴۳/۹۰۰

۸۲۰/۵۰۰

۵۱۶/۸۴۰

سایر خدمات    

تعرفه خصوصی

تعرفه خیریه

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

شوک ویوتراپی     (حداکثر ۳ جلسه در سال)

۱/۱۲۴/۵۰۰

۷۸۲/۰۰۰

۷۴۹/۵۰۰

۴۷۱/۹۰۰

خدمات کایروپراکتیک هر جلسه یک یا دو منطقه    (حداکثر ۱۰ جلسه در سال)

۵۴۰/۰۰۰

۳۷۷/۵۰۰

۳۷۷/۵۰۰

۲۳۸/۰۰۰

خدمات کایروپراکتیک هر جلسه بیش از دو منطقه   (حداکثر ۱۰ جلسه در سال)

۸۶۴/۰۰۰

۶۰۴/۰۰۰

۶۰۴/۰۰۰

۳۸۰/۸۰۰

کاردرمانی هر جلسه

۵۰۵/۷۰۰

۳۵۲/۷۰۰

۳۴۶/۲۰۰

۲۱۸/۱۴۰

توضیحات:

۱- فیزیوتراپی در مطب و بیش از ۳۰جلسه در سال برای یک عضو با اخذ مجوز از صندوقها (معرفی بیمار به شورای پزشکی منطقه بهداشت و درمان صنعت نفت) قابل پرداخت است.

۲- خدمات فیزیوتراپی درمنزل بیش از ۶۰ جلسه، جهت تائید کمک هزینه توانبخشی به شورای عالی پزشکی ارجاع داده خواهد شد.  

۳- هزینه خدمات کاردرمانی و گفتار درمانی با تائید شورای پزشکی مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت و طبق تعرفه های مصوب قابل پرداخت می باشد.

    خدمات گوش، حلق، بینی و برخی خدمات رایج  

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

شستشوی یک گوش

۲۱۶/۰۰۰

۱۵۱/۰۰۰

۱۵۱/۰۰۰

۹۵/۲۰۰

شستشوی دو گوش

۳۸۸/۸۰۰

۲۷۱/۸۰۰

۲۷۱/۸۰۰

۱۷۱/۳۶۰

ادیومتری پایه و جامع

۴۲۵/۴۰۰

۲۹۶/۴۰۰

۲۹۶/۴۰۰

۱۸۱/۸۰۰

تمپانومتری

۲۰۶/۶۰۰

۱۴۴/۱۰۰

۱۴۴/۱۰۰

۸۹/۱۶۰

تامپون بینی قدامی

۱/۳۵۹/۶۰۰

۶۷۹/۸۰۰

۶۷۹/۸۰۰

۳۱۴/۱۶۰

سمعک معمولی یا دیژیتال یک گوش (بزرگسالان بالای ۱۸ سال هر۳سال یکبار)

با مجوز رئیس بهداشت و درمان ۷.۵۰۰.۰۰۰ /  با مجوز شورای هزینه های درمانی ۱۸.۹۰۰.۰۰۰ریال

سمعک معمولی یا دیژیتال یک گوش (بزرگسالان زیر ۱۸ سال هر۳سال یکبار)

با مجوز رئیس بهداشت و درمان ۹.۳۰۰.۰۰۰/  با مجوز شورای هزینه های درمانی ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ریال

سمعک معمولی و دیژیتال دو گوش (صرفاً جهت اطفال زیر۱۴ سال  که نیاز به آموزشهای گفتاری دارند با تجویز متخصص گوش و حلق و بینی و با تائید شورای پزشکی منطقه بهداشت و درمان صنعت نفت)

۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال - هر ۳ سال یکبار

کمک هزینه تعمیر سمعک و باطری (هر ۳سال یکبار)

۴.۲۰۰.۰۰۰ ریال در طی دوره سه ساله

توضیحات:

۱-خدمات گوش و حلق و بینی ضروری است  نوع خدمت با تاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک انجام دهنده خدمت در سربرگ دفترچه درمانی درج گردد.

۲- درخصوص سمعک ضروری است با توجه به ادیومتری انجام شده نیاز سمعک توسط متخصص گوش و حلق و بینی در سربرگ دفترچه بیمار ثبت و پس از تائید پزشک معتمد همراه با فاکتور خرید سمعک (فاکتور بایستی دارای تاریخ، مبلغ، مهر و امضاء فروشنده معتبر باشد) و فتوکپی جواب ادیومتری به واحدهایپذیرش تحویل گردد.

۳- در ارتباط با تعمیر سمعک ضروری است عنوان تعمیر، تاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط انجام دهنده خدمت در سربرگ دفترچه درمانی درج گردد.

  خدمات چشم پزشکی و برخی خدمات رایج   

نوع خدمت

تعرفه پرداختی 

فریم عینک هر سه سال یکبار برای بزرگسالان و هر ۱.۵ سال برای اطفال (تا پایان۱۲ سالگی)

۲,۱۰۰,۰۰۰

عدسی عینک یک دید درصورت تغییر هریک سال 

۹۰۰,۰۰۰

عدسی عینک (تدریجی) و یا دو دید هریک سال 

۲,۴۰۰,۰۰۰

لنز داخل چشمی (آرتیزان و آرتیفلکس) در جراحی PHAKIC- IOL هرچشم

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

لنز داخل چشمی درموارد جراحی کاتاراکت(آب مروارید) بصورت گلوبال هرچشم

۵,۲۵۰,۰۰۰

پروتز چشم مصنوعی هر سه سال یکبار

۸,۲۵۰,۰۰۰

خدمات متفرقه و برخی خدمات رایج

 

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

شیمی درمانی ساده 

۱,۷۲۸,۰۰۰

۱,۲۹۶,۰۰۰

۷۶۱,۶۰۰

شیمی درمانی پیچیده 

۳,۶۷۲,۰۰۰

۲,۷۵۴,۰۰۰

۱,۶۱۸,۴۰۰

شیمی درمانی داخل نخاعی

۳,۲۴۰,۰۰۰

۲,۴۳۰,۰۰۰

۱,۴۲۸,۰۰۰

توضیحات:

درصورتیکه انجام خدمات در بیمارستان و یا یک مرکز پزشکی انجام شود در هنگام تحویل صورتحساب مدارک ذیل مورد نیاز میباشد:

الف: صورت حساب تنظیمی توسط مرکز یا بیمارستان

ب: گواهی پزشک معالج مبنی برانجام خدمات که نوع خدمت ضروری است توسط پزشک مشخص باشد.

ج: ارائه اصل نسخه دارویی مربوط به شیمی درمانی به همراه فاکتور صندوق داروخانه (که حاوی ریز نام دارومی باشد) و درصورت خرید دارو از مراکز طرف قرارداد، ارائه برگ دوم نسخه دارویی به انضمام فاکتور صندوق داروخانه (که حاوی ریز نام دارومی باشد) الزامی است.   

  خدمات پاراکلینیک

* خدمات مشروحه ذیل برخی از خدمات پاراکلینیک بوده که هزینه های مربوطه طبق تعرفه های مصوب هیئت وزیران در بخش خصوصی قابل محاسبه میباشد.  

۱- خدمات آزمایشگاهی شامل : خدمات تشخیص طبی، خدمات پاتوبیولوژی، خدمات ژنتیکی، خدمات تشخیصی مولکولی و... می باشد.

۲- خدمات پرتوپزشکی و طب هسته ای که شامل خدمات رادیولوژی، سونوگرافی، MRI، سی تی اسکن، اسکنها و... بوده که برخی از خدمات رایج به شرح ذیل می باشد: 

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ

۵۷۱/۸۸۰

۳۹۷/۸۸۰

۳۸۲/۸۰۰

۲۴۱/۰۴۸

رادیوگرافی پانورکس (OPG) 

۵۳۷/۳۷۰

۳۷۳/۸۷۰

۳۵۹/۷۰۰

۲۲۶/۵۰۲

رادیوگرافی ریه روبرو یا نیمرخ  و یا هر نمای دیگر(یک فیلم)

۳۶۴/۸۲۰

۲۵۳/۸۲۰

۲۴۴/۲۰۰

۱۵۳/۷۷۲

ماموگرافی یک طرفه(روی ۲ فیلم مخصوص ماموگرافی)

۱/۰۰۵/۷۲۰

۶۹۹/۷۲۰

۶۷۳/۲۰۰

۴۲۳/۹۱۲

ماموگرافی دوطرفه(روی ۴ فیلم مخصوص ماموگرافی)

۱/۶۸۱/۱۳۰

۱/۱۶۹/۶۳۰

۱/۱۲۵/۳۰۰

۷۰۸/۵۹۸

رادیوگرافی لگن خاصره(هرفیلم)

۳۸۹/۴۷۰

۲۷۰/۹۷۰

۲۶۰/۷۰

۱۶۴/۱۶۲

سونوگرافی پستان- دو طرفه با پروپ مخصوص به همراه آگزیلاری دو طرف

۱/۱۲۰/۵۵۰

۷۸۰/۸۰۰

۷۶۰/۶۵۰

۴۷۹/۱۷۰

سونوگرافی شکم (کبد، کیسه صفرا، طحال، کلیتین، پانکراس)

۸۸۶/۲۵۰

۶۷۱/۵۰۰

۶۰۱/۲۵۰

۳۷۸/۷۵۰

سونوگرافی لگن با مثانه- پرو خالی(باتعیین رزیجوی ادراری)

۷۴۴/۴۵۰

۵۱۸/۷۰۰

۵۰۵/۰۵۰

۳۱۸/۱۵۰

سونوگرافی  کامل شکم و لگن 

۱/۱۸۰/۶۵۰

۸۲۲/۶۵۰

۸۰۱/۲۰۰

۵۰۴/۷۱۰

سونوگرافی نسخ نرم سطحی هرجای بدن با ذکر ناحیه مورد درخواست

۷۰۹/۰۰۰

۴۹۴/۰۰۰

۴۸۱/۰۰۰

۳۰۳/۰۰۰

سونوگرافی کالر داپلر هرعضو شکمی یا تومورهای شکمی یا لگن هرکدام

۲/۴۸۱/۵۰۰

۱/۷۲۹/۰۰۰

۱/۶۸۳/۵۰۰

۱/۰۶۰/۵۰۰

سی تی اسکن مغز(بدون تزریق)

۱/۱۳۰/۲۵۰

۷۸۵/۰۵۰

۷۴۴/۸۸۰

۴۶۸/۸۳۸

سی تی اسکن مغز(با تزریق)

۱/۳۲۰/۶۴۰

۹۱۷/۴۴۰

۸۷۱/۶۸۰

۵۴۸/۶۷۲

سی تی اسکن شکم و لگن (بدون تزریق)

۲/۱۹۹/۹۴۰

۱/۵۲۸/۲۹۰

۱/۴۵۲/۱۱۰

۹۱۴/۰۲۰

سی تی اسکن شکم و لگن (با تزریق)

۲/۳۲۳/۷۵۰

۱/۶۱۴/۳۰۰

۱/۵۳۳/۸۳۰

۹۶۵/۴۵۸

  (هر قسمت از بدن (بدون تزریق MRI

۲/۱۸۴/۵۲۰

۱/۵۱۶/۸۲۰

۱/۴۳۵/۱۸۰

۹۰۳/۲۴۰

  (هر قسمت از بدن (با تزریق MRI

۲/۶۸۳/۳۴۰

۱/۸۶۳/۷۹۰

۱/۷۶۸/۳۷۰

۱/۱۱۳/۰۳۶

بیوپسی از پروستات تحت سونوگرافی (به ازای هر تعداد بیوپسی مورد نیاز) هزینه سوزن جداگانه  قابل پرداخت می باشد.  

۱۰/۵۸۴/۰۰۰

۵/۷۳۶/۰۰۰

۵/۱۷۲/۰۰۰

۲/۳۸۹/۲۰۰

اسکن تیروئید با ید ۱۳۱

۱/۴۷۹/۰۰۰

۱/۰۲۹/۰۰۰

۹۹۰/۰۰۰

۶۲۳/۴۰۰

تراکم سنجی استخوان (یک یا دو منطقه)

۳/۰۱۵/۲۰۰

۲/۰۹۴/۷۰۰

۱/۹۹۰/۷۰۰

۱/۲۵۳/۰۴۰

تراکم سنجی استخوانهای تمام بدن

۳/۵۵۱/۴۰۰

۲/۴۶۷/۹۰۰

۲/۳۵۰/۹۰۰

۱/۴۷۹/۸۸۰

۳- خدمات رادیوتراپی شامل انواع فیلد درمانی و محاسبات فیزیک و... می باشد که هزینه های مربوطه طبق تعرفه های مصوب هیئت وزیران در بخش خصوصی بدون کسر فرانشیز پرداخت می گردد.

توضیحات: 

۱- ضروری است کلیه خدمات پاراکلینیک درخواستی توسط مؤسسه انجام دهنده خدمت به تفکیک اقلام قیمت گذاری گردد.

۲-چنانچه تاریخ نسخه، اقلام درخواستی، مبالغ درج شده مخدوش باشد ضروری است نوسط مخدوش کننده(پزشک یا مؤسسه انجام دهنده خدمت) اصلاح و مجدداً مهر و امضاء گردد.

۳- درهنگام تحویل نسخ خدمات سونوگرافی، MRI، سی تی اسکن، اسکنها، بیوپسی تحت گاید، تراکم استخوان، آنژیوگرافی ها و... ضروری است فتوکپی جواب خدمات نیز ارائه گردد.

۴- در ارتباط با خدمات رادیوتراپی ضروری است گواهی انجام خدمات توسط مؤسسه انجام دهنده دارای تاریخ، نوع خدمات انجام شده و مبالغ دریافتی به تفکیک اقلام و مهر و امضای مؤسسه باشد ضمناًدرخواست پزشک معالج مبنی برانجام خدمات و فتوکپی پاتولوژی های انجام شده نیز ضمیمه صورت حساب گردد.

۵-کلیه خدمات پاراکلینیک درخواستی ضروری است توسط درخواست کننده با تاریخ مراجعه در سربرگ دفترچه درمانی درج گردد و مهر و امضاء گردد.

۶- طبق مقررات جاری کشور، پرداخت هزینه انجام سونوگرافی در مطب توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص غیر از متخصص رادیولوژی(مانند متخصص زنان، ارولوژی، گوارش و معده و ...) در تعهد نمی باشد.

نظرات

 • انتشار یافته: 4
 • در انتظار بررسی: 212
 • غیر قابل انتشار: 0
 • یداله شریفی GB ۰۸:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
  24 7
  بسیار عالی و مورد نیاز است.لطفا در هر دوره اصلاحییه صادر فرمایید
 • رحیم کدخدایی IR ۰۱:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
  10 0
  برای اطلاع متقاضییان علی الخصوص بازنشستگان بسیار خوبست . وبهتراست اصلاحیه ها و ضمائم دردورههای مصوب به اطلاع برسد . بهرصورت ممنون اززحمات کادر اداری/ درمانی/ بخشها و آزمایشگاهها وسایر دوایر مدیریت بهداشت ودرمان که صادقانه زحمت میکشند . خسته نباشید
 • مجیدرضا رضایی IR ۰۴:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
  26 6
  با سلام وخسته نباشید خدمت امور درمانی صندوق .از اطلاع رسانی امور درمانی تشکر و قدردانی میشود .خدمات دندانپزشکی در موارد ذکر شده.نیست لطفا در خصوص تعرفه های دندانپزشکی هم اطلاع رسانی شود. تشکر از زحمات امور درمان
 • حسن‌ترغاق PL ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
  12 5
  با‌سلام‌لطفا‌کمک هزینه‌‌دندان‌مصنوعی‌نیم‌فك‌وهردو‌فک‌چقدر‌است‌با‌تشکر

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =