نرخ خدمات رایج درمان در سال۹۷صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت منتشر شد.

با آرزوی صحت و سلامتی برای شما، روابط عمومی و معاونت درمان  اطلاعات زیر را جهت اطلاع مخاطبان منتشر کرد؛ چنانچه در این زمینه دیدگاهی مد نظربود از طریق پایین همین صفحه آن را برای ما ارسال کنید تا بیشتر نظر شما را تامین کنیم.

                                                                                                                                                                                                                     خدمات ویزیت پزشکان و پیراپزشکان 

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه دولتی

ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی

۲۴۵,۰۰۰

۱۷۶,۰۰۰

۱۱۸,۰۰۰

ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص

۳۸۴,۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰

۱۴۷,۰۰۰

ویزیت پزشکان فوق تخصص و فلوشیپ و متخصص روانپزشکی

۴۷۹,۰۰۰

۳۵۶,۰۰۰

۱۷۸,۰۰۰

ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی

۵۴۶,۰۰۰

۴۲۴,۰۰۰

۲۱۲,۰۰۰

کارشناس ارشد پروانه دار(مامائی، تغذیه، اپتومتریست و...)

۲۰۶,۰۰۰

۱۵۱,۰۰۰

۱۰۱,۰۰۰

کارشناس پروانه دار(مامائی، تغذیه، اپتومتریست و...)

۱۷۸,۰۰۰

۱۲۳,۰۰۰

۸۲,۰۰۰

توضیحات:

ضروری است مبلغ ویزیت و تاریخ مراجعه در سربرگ دفترچه درمانی توسط ویزیت کننده مشخص و مهر و امضاء گردد ضمناً مبنای پرداخت هریک از مبالغ فوق عنوان درج شده در مهر نظام پزشکی هریک از آنان خواهد بود.

                                                                  خدمات روانپزشکی                                                                       

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه دولتی

مشاوره روانپزشکی توسط کارشناس ارشد

مشاوره روانپزشکی توسط دکترای روانشناسی

توضیحات:

تعداد جلسات مشاوره روانشناسی حداکثر ۱۵ جلسه در سال و بیش ازآن درصورت تائید شورای پزشکی منطقه بهداشت و درمان صنعت نفت مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

                                                                                                                                                                                                                خدمات قلب و ریه و برخی خدمات رایج                                                                                                                                                                                                              

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه دولتی

الکترو کاردیو گرافی (نوار قلب)  

۲۱۹,۷۸۰

۱۶۴,۸۷۰

۹۶,۸۸۰

اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی

۱,۷۴۱,۵۰۰

۱,۳۰۶,۲۵۰

۷۶۷,۶۰۰

تست ورزش

۱,۲۴۱,۴۶۰

۹۳۱,۱۹۰

۵۴۷,۲۰۰

هولتر مایتورینگ ۲۴ ساعته

۱,۶۶۳,۴۵۰

۱,۱۵۳,۰۵۰

۳۸۴,۴۰۰

سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر بدون دارو

۱۴,۹۰۹,۴۰۰

۱۱,۱۸۴,۱۰۰

۶,۵۷۲,۰۰۰

سی تی آنژیوگرافی سایرعروق بدون دارو

۸,۷۷۵,۰۰۰

۶,۵۸۲,۵۰۰

۳,۸۶۸,۰۰۰

اسپیرومتری ساده

۳۲۶,۷۰۰

۲۴۵,۰۵۰

۱۴۴,۰۰۰

توضیحات:

ضروری است نوع خدمت و تاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک انجام دهنده خدمت در سربرگ دفترچه درمانی مشخص و مهر و امضاء گردد و در هنگام تحویل نسخ ردیفهای ۲ الی ۷ فتوکپی جواب آنها نیز ارائه گردد.

                                                                                                                                                                                                                 خدمات اسکوپی و برخی خدمات رایج                                                        

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه دولتی

آندوسکوپی مری، معده و اثنی عشر(دستگاه فوقانی) با یا بدون بیوپسی

۳,۴۸۵,۷۰۰

۲,۶۱۴,۵۵۰

۱,۵۳۶,۴۰۰

آندوسکوپی مری، معده و اثنی عشر(دستگاه فوقانی) با برداشتن پولیپ

۱۲,۴۶۳,۰۰۰

۸,۶۳۹,۰۰۰

۲,۸۸۰,۰۰۰

کولونوسکوپی تشخیصی با یا بدون نمونه 

۵,۲۲۷,۲۰۰

۳,۹۲۰,۸۰۰

۲,۳۰۴,۰۰۰

کولونوسکوپی تشخیصی با برداشتن پولیپ ها

۱۶,۲۰۲,۰۰۰

۱۱,۲۳۰,۷۰۰

۳,۷۴۴,۰۰۰

سیستوسکوپی با نمونه برداری

۲,۸۲۴,۲۰۰

۲,۱۱۸,۳۰۰

۱,۲۴۴,۸۰۰

برونکوسکوپی تشخیصی

۳,۹۲۰,۴۰۰

۲,۹۴۰,۶۰۰

۱,۷۲۸,۰۰۰

لارنگوسکوپی غیر مستقیم

۹۸۰,۱۰۰

۷۳۵,۱۵۰

۴۳۲,۰۰۰

توضیحات:

ضروری است نوع خدمت و تاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک انجام دهنده خدمت در سربرگ دفترچه درمانی درج و در هنگام مراجعه جهت تحویل نسخ فتوکپی جواب اسکوپی نیز ارائه گردد.

     خدمات مغز، اعصاب، عضله و برخی خدمات رایج                 

                                                                                       

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه دولتی

الکتروآنسفالوگرافی (نوار مغزی)

۱,۸۶۰,۳۰۰

۱,۳۹۵,۴۵۰

۸۲۰,۰۰۰

Brain Mapping (نقشه مغزی)

الکترومیوگرافی و نوروگرافی (نوار عصب و عضله) یک اندام 

۲,۷۲۱,۶۰۰

۲,۰۴۱,۴۰۰

۱,۱۹۹,۶۰۰

الکترومیوگرافی و نوروگرافی (نوار عصب و عضله) دو اندام

۳,۸۰۹,۷۰۰

۲,۸۵۷,۵۵۰

۱,۶۷۹,۲۰۰

الکترومیوگرافی و نوروگرافی (نوار عصب و عضله) سه اندام

۴,۸۹۷,۸۰۰

۳,۶۷۳,۷۰۰

۲,۱۵۸,۸۰۰

الکترومیوگرافی و نوروگرافی (نوار عصب و عضله) چهار اندام

۵,۵۵۱,۲۰۰

۴,۱۶۳,۸۰۰

۲,۴۴۶,۸۰۰

توضیحات:

ضروری است نوع خدمت و تاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک انجام دهنده خدمت در سربرگ دفترچه درمانی درج و در هنگام مراجعه جهت تحویل نسخ فتوکپی جواب خدمات یاد شده نیز ارائه گردد.

                                                                                                                                                                                                              خدمات توانبخشی و برخی خدمات رایج   

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه دولتی

لیزرفیزیوتراپی یک ناحیه هر جلسه

۲۱۹,۷۸۰

۱۶۴,۸۷۰

۹۶,۸۸۰

لیزرفیزیوتراپی بیش از یک ناحیه هر جلسه

۳۲۹,۶۷۰

۲۴۷,۳۰۵

۱۴۵,۳۲۰

فیزیوتراپی یک ناحیه هر جلسه

۳۷۰,۴۴۰

۲۷۷,۸۶۰

۱۶۳,۲۸۰

فیزیوتراپی دو ناحیه هر جلسه

۷۴۰,۸۸۰

۵۵۵,۷۲۰

۳۲۶,۵۶۰

فیزیوتراپی سه ناحیه و بیشتر هر جلسه

۱,۱۱۱,۳۲۰

۸۳۳,۵۸۰

۴۸۹,۸۴۰

سایر خدمات              

شوک ویوتراپی     (حداکثر ۳ جلسه در سال)

تعرفه خصوصی

تعرفه خیریه

تعرفه دولتی

خدمات کایروپراکتیک هر جلسه    (حداکثر ۱۰ جلسه در سال)

۹۸۵,۵۰۰

۷۳۹,۲۵۰

۴۳۴,۴۰۰

گفتار درمانی هر جلسه

کاردرمانی هر جلسه

توضیحات:

۱- فیزیوتراپی در مطب و بیش از ۳۰جلسه در سال برای یک عضو با اخذ مجوز از صندوقها (معرفی بیمار به شورای پزشکی منطقه بهداشت و درمان صنعت نفت) قابل پرداخت است.

۲- خدمات فیزیوتراپی درمنزل بیش از ۶۰ جلسه، جهت تائید کمک هزینه توانبخشی به شورای عالی پزشکی ارجاع داده خواهد شد.  

۳- هزینه خدمات کاردرمانی و گفتار درمانی با تائید شورای پزشکی مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت و طبق تعرفه های مصوب قابل پرداخت می باشد.

            خدمات گوش، حلق، بینی و برخی خدمات رایج             

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه دولتی

شستشوی یک گوش

۲۱۶,۰۰۰

۱۶۲,۰۰۰

۹۵,۲۰۰

شستشوی دو گوش

۳۸۸,۸۰۰

۲۹۱,۶۰۰

۱۷۱,۳۶۰

ادیومتری پایه و جامع

۳۹۲,۰۴۰

۲۹۴,۰۶۰

۱۷۲,۸۰۰

تمپانومتری

۱۹۵,۴۸۰

۱۴۶,۶۲۰

۸۶,۱۶۰

تامپون بینی قدامی

۱,۳۵۹,۶۰۰

۹۴۲,۵۰۰

۳۱۴,۱۶۰

سمعک معمولی یا دیژیتال یک گوش (بزرگسالان بالای ۱۸ سال هر۳سال یکبار)

با مجوز رئیس بهداشت و درمان ۷.۵۰۰.۰۰۰ /  با مجوز شورای هزینه های درمانی ۱۸.۹۰۰.۰۰۰ریال

سمعک معمولی یا دیژیتال یک گوش (بزرگسالان زیر ۱۸ سال هر۳سال یکبار)

با مجوز رئیس بهداشت و درمان ۹.۳۰۰.۰۰۰/  با مجوز شورای هزینه های درمانی ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ریال

سمعک معمولی و دیژیتال دو گوش (صرفاً جهت اطفال زیر۱۴ سال  که نیاز به آموزشهای گفتاری دارند با تجویز متخصص گوش و حلق و بینی و با تائید شورای پزشکی منطقه بهداشت و درمان صنعت نفت)

۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال - هر ۳ سال یکبار

کمک هزینه تعمیر سمعک و باطری (هر ۳سال یکبار)

۴.۲۰۰.۰۰۰ ریال در طی دوره سه ساله

توضیحات:

۱-خدمات گوش و حلق و بینی ضروری است  نوع خدمت با تاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک انجام دهنده خدمت در سربرگ دفترچه درمانی درج گردد.

۲- درخصوص سمعک ضروری است با توجه به ادیومتری انجام شده نیاز سمعک توسط متخصص گوش و حلق و بینی در سربرگ دفترچه بیمار ثبت و پس از تائید پزشک معتمد همراه با فاکتور خرید سمعک (فاکتور بایستی دارای تاریخ، مبلغ، مهر و امضاء فروشنده معتبر باشد) و فتوکپی جواب ادیومتری به واحدهایپذیرش تحویل گردد.

۳- در ارتباط با تعمیر سمعک ضروری است عنوان تعمیر، تاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط انجام دهنده خدمت در سربرگ دفترچه درمانی درج گردد.

                                                                                                                                                                                                                خدمات چشم پزشکی و برخی خدمات رایج                                                                          

نوع خدمت

تعرفه پرداختی 

فریم عینک هر سه سال یکبار برای بزرگسالان و هر ۱.۵ سال برای اطفال (تا پایان۱۲ سالگی)

۲,۱۰۰,۰۰۰

عدسی عینک یک دید درصورت تغییر هریک سال 

۹۰۰,۰۰۰

عدسی عینک (تدریجی) و یا دو دید هریک سال 

۲,۴۰۰,۰۰۰

لنز داخل چشمی (آرتیزان و آرتیفلکس) در جراحی PHAKIC- IOL هرچشم

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

لنز داخل چشمی درموارد جراحی کاتاراکت(آب مروارید) بصورت گلوبال هرچشم

۵,۲۵۰,۰۰۰

پروتز چشم مصنوعی هر سه سال یکبار

۸,۲۵۰,۰۰۰

        خدمات متفرقه و برخی خدمات رایج          

                                                                                                                 

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه دولتی

شیمی درمانی ساده 

۱,۷۲۸,۰۰۰

۱,۲۹۶,۰۰۰

۷۶۱,۶۰۰

شیمی درمانی پیچیده 

۳,۶۷۲,۰۰۰

۲,۷۵۴,۰۰۰

۱,۶۱۸,۴۰۰

شیمی درمانی داخل نخاعی

۳,۲۴۰,۰۰۰

۲,۴۳۰,۰۰۰

۱,۴۲۸,۰۰۰

توضیحات:

درصورتیکه انجام خدمات در بیمارستان و یا یک مرکز پزشکی انجام شود در هنگام تحویل صورتحساب مدارک ذیل مورد نیاز میباشد:

الف: صورت حساب تنظیمی توسط مرکز یا بیمارستان

ب: گواهی پزشک معالج مبنی برانجام خدمات که نوع خدمت ضروری است توسط پزشک مشخص باشد.

ج: ارائه اصل نسخه دارویی مربوط به شیمی درمانی به همراه فاکتور صندوق داروخانه (که حاوی ریز نام دارومی باشد) و درصورت خرید دارو از مراکز طرف قرارداد، ارائه برگ دوم نسخه دارویی به انضمام فاکتور صندوق داروخانه (که حاوی ریز نام دارومی باشد) الزامی است.   

  خدمات پاراکلینیک

* خدمات مشروحه ذیل برخی از خدمات پاراکلینیک بوده که هزینه های مربوطه طبق تعرفه های مصوب هیئت وزیران در بخش خصوصی قابل محاسبه میباشد.  

۱- خدمات آزمایشگاهی شامل : خدمات تشخیص طبی، خدمات پاتوبیولوژی، خدمات ژنتیکی، خدمات تشخیصی مولکولی و... می باشد.

۲- خدمات پرتوپزشکی و طب هسته ای که شامل خدمات رادیولوژی، سونوگرافی، MRI، سی تی اسکن، اسکنها و... بوده که برخی از خدمات رایج به شرح ذیل می باشد: 

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه دولتی

رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ

۵۰۷,۳۸۴

۳۸۰,۵۹۶

۲۲۳,۶۴۸

رادیوگرافی پانورکس (OPG) 

۴۷۶,۷۶۶

۳۵۷,۶۲۹

۲۱۰,۱۵۲

رادیوگرافی ریه روبرو یا نیمرخ  و یا هر نمای دیگر(یک فیلم)

۳۲۳,۶۷۶

۲۴۲,۷۹۴

۱۴۲,۶۷۲

ماموگرافی یک طرفه(روی ۲ فیلم مخصوص ماموگرافی)

۸۹۲,۲۹۶

۶۶۹,۳۲۴

۳۹۳,۳۱۲

ماموگرافی دوطرفه(روی ۴ فیلم مخصوص ماموگرافی)

۱,۴۹۱,۵۳۴

۱,۱۱۸,۸۲۱

۶۵۷,۴۴۸

رادیوگرافی لگن خاصره (هر فیلم)

۳۴۵,۵۴۶

۲۵۹,۱۹۹

۱۵۲,۳۱۲

سونوگرافی پستان- دو طرفه با پروپ مخصوص به همراه آگزیلاری دو طرف

۱,۰۳۴,۳۷۰

۷۷۵,۸۵۵

۴۵۵,۹۲۰

سونوگرافی شکم (کبد، کیسه صفرا، طحال، کلیتین، پانکراس)

۸۱۶,۷۵۰

۶۱۲,۶۲۵

۳۶۰,۰۰۰

سونوگرافی لگن با مثانه- پرو خالی(باتعیین رزیجوی ادراری)

۶۸۶,۰۷۰

۵۱۴,۶۰۵

۳۰۲,۴۰۰

سونوگرافی  کامل شکم و لگن 

۱,۰۸۸,۹۱۰

۸۱۶,۷۶۵

۴۷۹,۹۶۰

سونوگرافی نسخ نرم سطحی هرجای بدن با ذکر ناحیه مورد درخواست

۶۵۳,۴۰۰

۴۹۰,۱۰۰

۲۸۸,۰۰۰

سونوگرافی کالر داپلر هرعضو شکمی یا تومورهای شکمی یا لگن هرکدام

۲,۲۸۶,۹۰۰

۱,۷۱۵,۳۵۰

۱,۰۰۸,۰۰۰

سی تی اسکن مغز(بدون تزریق)

۹۵۸,۴۴۶

۷۱۸,۹۸۹

۴۲۲,۴۸۸

سی تی اسکن مغز(با تزریق)

۱,۱۲۴,۹۲۸

۸۴۳,۸۷۲

۴۹۵,۸۷۲

سی تی اسکن شکم و لگن (بدون تزریق)

۱,۸۷۴,۱۲۴

۱,۴۰۵,۸۸۶

۸۲۶,۱۲۰

سی تی اسکن شکم و لگن (با تزریق)

۱,۹۷۹,۵۸۶

۱,۴۸۴,۹۹۹

۸۷۲,۶۰۸

  هر قسمت از بدن (بدون تزریق) MRI

۱,۸۳۵,۳۵۲

۱,۳۷۶,۸۲۸

۸۰۹,۰۴۰

  هر قسمت از بدن (با تزریق) MRI

۲,۲۷۵,۲۳۶

۱,۷۰۶,۷۹۴

۱,۰۰۲,۹۳۶

بیوپسی از پروستات تحت سونوگرافی (به ازای هر تعداد بیوپسی مورد نیاز) هزینه سوزن جداگانه  قابل پرداخت می باشد.  

۹,۹۴۹,۸۰۰

۶,۸۹۷,۰۰۰

۲,۲۹۹,۲۰۰

اسکن تیروئید با ید ۱۳۱

۱,۳۱۲,۲۰۰

۹۸۴,۳۰۰

۵۷۸,۴۰۰

تراکم سنجی استخوان (یک یا دو منطقه)

۲,۵۷۰,۴۰۰

۱,۹۲۸,۲۰۰

۱,۱۳۳,۰۴۰

تراکم سنجی استخوانهای تمام بدن

۳,۰۵۱,۰۰۰

۲,۲۸۸,۷۰۰

۱,۳۴۴,۸۸۰

۳- خدمات رادیوتراپی شامل انواع فیلد درمانی و محاسبات فیزیک و... می باشد که هزینه های مربوطه طبق تعرفه های مصوب هیئت وزیران در بخش خصوصی بدون کسر فرانشیز پرداخت می گردد.

توضیحات: 

۱- ضروری است کلیه خدمات پاراکلینیک درخواستی توسط مؤسسه انجام دهنده خدمت به تفکیک اقلام قیمت گذاری گردد.

۲-چنانچه تاریخ نسخه، اقلام درخواستی، مبالغ درج شده مخدوش باشد ضروری است نوسط مخدوش کننده(پزشک یا مؤسسه انجام دهنده خدمت) اصلاح و مجدداً مهر و امضاء گردد.

۳- درهنگام تحویل نسخ خدمات سونوگرافی، MRI، سی تی اسکن، اسکنها، بیوپسی تحت گاید، تراکم استخوان، آنژیوگرافی ها و... ضروری است فتوکپی جواب خدمات نیز ارائه گردد.

۴- در ارتباط با خدمات رادیوتراپی ضروری است گواهی انجام خدمات توسط مؤسسه انجام دهنده دارای تاریخ، نوع خدمات انجام شده و مبالغ دریافتی به تفکیک اقلام و مهر و امضای مؤسسه باشد ضمناًدرخواست پزشک معالج مبنی برانجام خدمات و فتوکپی پاتولوژی های انجام شده نیز ضمیمه صورت حساب گردد.

۵-کلیه خدمات پاراکلینیک درخواستی ضروری است توسط درخواست کننده با تاریخ مراجعه در سربرگ دفترچه درمانی درج گردد و مهر و امضاء گردد.

۶- طبق مقررات جاری کشور، پرداخت هزینه انجام سونوگرافی در مطب توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص غیر از متخصص رادیولوژی(مانند متخصص زنان، ارولوژی، گوارش و معده و ...) در تعهد نمی باشد.

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 99
  • غیر قابل انتشار: 0
  • یداله شریفی GB ۰۸:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
    13 2
    بسیار عالی و مورد نیاز است.لطفا در هر دوره اصلاحییه صادر فرمایید

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =