مستمری و مقرری کلیه بازنشستگان صنعت نفت از تاریخ یکم فروردین ماه 1396 به میزان 15 درصد افزایش می یابد و علاوه بر این افزایش، مبلغ 1800000 (یک میلیون و هشتصدهزار) ریال به مستمری ها اضافه می شود و همچنین حداقل مستمری و مقرری 25000000 (بیست و پنچ میلیون) ریال تعیین می شود و برای کمک هزینه حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد نیز مشابه کارمندان شاغل عمل می شود.
در جلسه هیات امنا صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت موضوع افزایش مستمری کارمندان بازنشسته طرح و تصویب شد.
در مورد تعدیل مستمری / مقرری کارمندان بازنشسته از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی مطرح و مقرر شد از تاریخ 1.1. 96 اقدامات زیر انجام پذیرد.
1 – اضافات عمومی: مستمری / مقرری پایان اسفند 1395 همه کارمندان بازنشسته، از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی از تاریخ 1 .1. 1396 به میزان 15 درصد ( پانزده درصد) افزایش یابد.
2 – تطبیق مستمری: علاوه بر افزایش درصد عمومی فوق و به منظور تطبیق مستمری ها مبلغ 1800000 ( یک میلیون و هشتصد هزار ) ریال به مستمری حاصل از بند یک اضافه می شود.
3 – حداقل مستمری / مقرری: سال جاری کارمندان بازنشسته قبل از موعد به میل کارفرما، عادی، از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی 25000000 ( بیست و پنج میلیون ریال ) تعیین می شود.
حداقل فوق شامل کارمندان بازنشسته / متوفی مذکور سال های قبل و مستمری مجموع بازماندگان / تک بازمانده کارمندان شهید و متوفی نیز می شود.
تبصره : حداقل مستمری کلیه کارمندان بازنشسته قبل از موعد به میل شخصی با افزایش پانزده درصد به حداقل مستمری سال قبل تعیین می شود.
4 – کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد: برای کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد مشابه کارمندان شاغل عمل می شود.
سایر ضوابط و مقررات مربوط به تعیین مستمری / مقرری و نحوه تسهیم بارمالی ( سهم کارفرما و صندوق های بازنشستگی ) کماکان به قوت خود باقی و جاری است.
گفتنی است: موارد ذکر شده در مستمری و مقرری اردیبهشت ماه اعمال و پرداخت می شود.

Print Friendly, PDF & Email
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
  • زندگی نو شماره 260

    نشریه زندگی نو شماره 260 …
  • فرم ثبت نام المپیاد

  • ویدئو تست

مطالب بیشتر از این نویسنده sec esp
بارگذاری بیشتر در اخبار میانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *