۲۷ آبان سال ۱۳۹۶
خانه فیلم و عکس

فیلم و عکس

گزارش تصویری:کارگاه آموزشی محاسبات سوابق و مقررات کنترل محاسبات بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

 کارگاه آموزشی محاسبات سوابق و مقررات کنترل محاسبات بازنشستگی کارکنان صنعت نفت امروز سه شنبه 9 آبان ماه 96 به کوشش واحد آموزش و توسعه مدیریت معاونت منابع انسانی و پشتیبانی و مدیریت کنترل محاسبات معاونت بازنشستگی و رفاه در محل صندوق ها برگزار شد.

گزارش تصویری:کارگاه آموزشی خرید راهبردی خدمات سلامت

کارگاه آموزشی خرید راهبردی خدمات سلامت سه شنبه 11 مهرماه 96  به کوشش واحد آموزش و توسعه مدیریت معاونت منابع انسانی و پشتیبانی با حضور رییس صندوق، معاون سلامت، بهداشت ودرمان، روسای مناطق و کارشناسان درمان در محل صندوق ها برگزار شد.

صفحه ۱ از ۴۱۲۳۴

تصویر روز

نشریه

ارتباطات مردمی